Рила - водната планина

Георги Пандев, 22.05.2020г.

Общи данни:

  • Площ: 2629 км²
  • Най-висока точка: Мусала 2925,4 м
  • Природни паркове: 1
  • Национални паркове: 1
  • Резервати: 4
  • Брой хижи: 30

Рила е най-високата планина в България, както и на целия Балкански полуостров и неслучайно е позната на Балканското население от дълбока древност. Траките наричали Рила с името Донукас, което преведено означава Водната планина. Славяните пък я назовавали Роула, а през вековете това име постепенно се превръща в познатото Рила. Нашите предшественици използвали благоприятните рилски природни дадености като водата и пашата и отглеждали своите стада там. Тази дейност продължава и до ден днешен.

Рила планина се намира в югозападната част на България и не само че е най-високо издигнатата планина на Балканите, ами е и почти идеалният географски център на Балканския полуостров. На север Рила граничи със Самоковската котловина и планината Верила, а на юг опира в Разложката котловина и е разделена чрез седловината Предела от Пирин. От западната страна Рила граничи с долината на река Струма, а на изток е отделена от Родопите чрез течението на р. Яденица, седловината Юндола и долината на река Места. В предишни етапи на геоложкото развитие Рила е била заледявана и съответно има ясно изразен алпийски релеф, особено погледната от северната страна. Циркуси, трогови долини и ледникови езера се срещат в почти всички части на планината. Все пак билата на Рила не са толкова труднопроходими, особено в сравнение с другия наш планински колос – Пирин. Важно е да се отбележи, че Рила е част от най-старата суша по нашите земи – Рило-Родопския масив.

Рила се дели на четири основни планински дяла – Източен, Северозападен, Централен и Югозападен. Източният, познат и като Мусаленски, се дели на две главни била – Мусаленско и Ибърско. Мусаленското е доста по-високо и стръмно, докато около връх Ибър (2666 метра) преобладава по-полегат релеф и обширни планински ливади. Северозападният (Мальовишки) дял е може би най-емблематичен за планината. Тук се намира най-алпийската зона в Рила – Мальовишкото било, където върховете са най-остри, улеите най-стръмни, а пропастите най-дълбоки. Неслучайно по тези места се заражда и българският алпинизъм. В този дял на планината са и прочутите Седем рилски езера – място, което се счита за високоенергийно и пречистващо. 

Изглед към Централния (Скакавишки) дял

Мальовишки дял

Централният (Скакавишки) дял е най-неизвестен сред туристите. Големи части тук са все още недокоснати от човека. Все пак тук се намира групата на Рибните езера, които са междинна точка за множество туристически маршрути в Рила. Последният дял е Югозападния (Капатнишки) , който е най-нисък. Въпреки това северните му склонове са стръмни поради дълбоката клисура на реката Благоевградска Бистрица.

В климатичен аспект Рила има ясно изразен планински климат. Станцията на връх Мусала отчита най-ниските годишни температури. Количеството валежи варира спрямо надморската височина, но в най-високите части снежната покривка се задържа между 6 и 9 месеца в годината. Основните ветрове в Рила планина идват от запад и северозапад. Водните ресурси в планината са наистина в изобилие. Името Водна планина е напълно оправдано. От Рила тръгват част от най-големите български реки – Марица, Искър, Места и десетки по-малки притоци. Затова е определяна като главен хидрографски възел на страната. През територията на Рила минава и Главният вододел на България, който дели отточните области на Черноморска и Егейска. Водното богатство на Рила е добре обособено в хидроенергийни ресурси: каскада Белмекен – Сестримо, ПАВЕЦ Чаира, Рилска каскада и др. В Рила са описани близо 200 високопланински ледникови езера. Често тези езера са на групи в близост едно до друго (Седемте езера, Урдини езера, Маричини езера, Рибни езера). Най-голямото е Смрадливото езеро (212 дка). В Рила има и доста минерални извори, като с най-голямо значение са изворите в Долна Баня и Разложко. Чистите водни ресурси на планината снабдяват с вода редица населени места, включително и столицата София.

Маричиния циркус

 Язовир „Бели Искър“

Рилска иглика

снимка: https://medpedia.framar.bg/ботаника/рилска-иглика-божествена-иглика

Растителният свят е зониран височинно. В по-ниските части са разпространени широколистните гори от дъб, габър и ясен, а над тях расте букът. Още по-нависоко идва ред на иглолистните гори от смърч, ела и бял бор. Над тях растат храсти от вида на клек и хвойна, а над 2600 метра се разполагат алпийските ливади и пасища. Ендемични видове тук са Рилската иглика и Рилския ревен. В животинското царство характерни средноевропейските планински видове като дива коза, снежна полевка, сърна , елен, дива свиня, мечка и вълк. От птичия свят в Рила се намират едни от най-значителните популации на хищни птици у нас. Орел, сокол и ястреб са типични представители. Други често срещани птичи видове са глухар и лещарка. От влечугите в Рила има планинска жаба, тритон, живороден гущер и усойница. Ендемичен вид е македонският гущер. 

Македонски гущер

снимка: https://bg.wikipedia.org/wiki/Македонски_гущер

Голяма част от планината обхваща защитена зона Национален парк Рила, а в него се намират 4 резервата – Ибър, Риломанастирска гора, Парангалица и Централен Рилски резерват. Има и един природен парк – Рилски манастир.  Туризмът в Рила планина е сред най-развитите дейности. Тук се намира един от най-големите ски-курорти на Балканите – Боровец. Други по-малки ски-курорти са Мальовица, Семково и Паничище. През летния сезон Рила посреща хиляди туристи по своите планински пътеки. Те са от разнообразен тип – някои стават за абсолютно начинаещи, други пък дори изискват малко алпинистки умения. Друг популярен туризъм в Рила е религиозният. Тук се намира едно от най-светите места по българските земи – Рилската света обител с Рилския манастир, основан още през Х век от Св. Иван Рилски. Регионът около Седемте рилски езера е също смятан за особено свещено място. Там всяко лято се събират последователите на учителя Петър Дънов и изпълняват завещания свещен танц – паневритмия.

Седемте рилски езера

Със своето великолепие и изящество Рила планина държи много рекорди за природни феномени не само в България, а и на Балканския полуостров. Ето и някои от тях:

1. Връх Мусала (2925 метра) – най-висок на Балканския полуостров

2. Леденото езеро  – най-високо разположеното езеро на Балканския полуостров – 2709 метра

3. Смрадливото езеро – най-голямото по площ ледниково езеро на Балканите – 212 дка

Снимка: https://bg.wikipedia.org/wiki/Смрадливото_езеро

4. Езеро Окото – най-дълбокото ледниково езеро на Балканите – 38 метра

5. Язовир Калин – най-високо разположеният изкуствен воден басейн на Балканите – 2394 метра

Снимка: https://www.peika.bg/statia/Yazovir_Kalin_nay_visoko_razpolozheniyat_yazovir_ na_Balkanite_l.a_i.98882_balkanite_kalin_na_nay_razpolozheniyat_visoko_yazovir.html

6. Река Искър – извира от Рила, най-дългата изцяло българска река – 340 км

Снимка: https://bg.wikipedia.org/wiki/Искър

Забележка: Снимките без посочен източник са собственост на автора на статията!

Рила... това е голям къс от Алпите, хвърлен в пъпа на Балканския полуостров...

Иван Вазов